Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 6/2020 z 29.března obsah:

 

Jak správně krátit obilí s měkkými bázemi stébel
Preemergentní půdní herbicidy do cukrovky
Herbicidní ošetření cukrovky po vzejití
Účinek herbicidů do cukrovky proti plevelům
Cukrovka – hnojení N na jaře 2020
2020: N v půdě (po obilí před cukrovkou a kukuřicí)
Odpočty N ze statkových hnojiv a meziplodin
Cukrovka – správná hustota porostu
Zelené meziplodiny – kroky před setím cukrovky
Hnojení obilí přes list na jaře 2020
Regulátory růstu v pšenici
Regulátory růstu v ozimém ječmeni (EC 30/31 v žitě)
Herbicidy do sóji 2020 EU

Aktuálně: listová hnojiva – termín nasazení a aplikační dávka :

V první analýzách rostlin se pravidelně ukazuje nedostatečná zásoba zinku na stanovištích s hodnotou pH nad 7,0, i když rozbory půd obvykle vykazují stále ještě dostatečné hodnoty. Zinek potřebují rostliny mimo jiné pro spojování aminokyselin v proteiny. Je proto nezbytný pro využití dusíku a tvorbu bílkovin. Kromě toho je zinek jako součást superoxiddismutázy (SOD) nezbytný pro ochranu rostlin před nadměrným zářením a pro tvorbu auxinů.N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.